Činnosť

Vitajte na stránkach nášho domova pre seniorov. Poskytujeme pobytovú sociálnu službu v nepretržitej prevádzke, zameranú na podporu pri naplňovaní potrieb seniorov, ktorí majú zníženú sebestačnosť, zvlášť z dôvodu veku, ktorých situácia vyžaduje pravidelnú pomoc inej fyzickej osoby. Užívatelia služieb poskytovaných v Domove pre seniorov môžu mať taktiež pridruženú telesnú,  alebo ľahšiu formu zmyslovej vady a potrebujú pobytové služby sociálnej starostlivosti.

Postup pri prijímaní klientov - Podmienky prijatia

Vážení žiadatelia o poskytovanie sociálnych služieb v Domove seniorov Dolinka v Očovej. Obec v spolupráci s Domovom seniorov  Dolinka uverejňuje poradovník čakateľov v upravenej forme na webovú stránku našej obce. Rovnako zverejňuje  Domov seniorov Dolinka poradovník na svojej webovej stránke a pravidelne ho aktualizuje.

 K tejto myšlienke nás viedla najmä snaha sprístupniť Vám informácie o Vašom aktuálnom umiestnení v poradovníku čakateľov kedykoľvek budete chcieť, ako aj snaha o čo najväčšiu transparentnosť nášho konania. Túto možnosť nemajú samozrejme iba vlastníci počítača a internetu. Nezabudnite, že k internetu je dnes pripojený každý úrad miestnej samosprávy, škola alebo knižnica, kde Vám iste radi pomôžu s pripojením, ako aj vyhľadaním našej webovej stánky.

Skôr, než začnete  vyhľadávať na našej webovej stránke potrebné dôležité informácie pre žiadateľov  o poradovníku pre Vami požadovaný druh sociálnej služby, prečítajte si prosím Vás nasledujúce riadky, ktoré Vám majú nielen napomôcť pri orientácii v poradovníku, ale tiež objasniť mechanizmus prijímania žiadateľov z poradovníka čakateľov v Domove seniorov v Očovej, ktorý vedie  poradovník čakateľov v súlade s § 80 zákona č. 448 /2008 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a vnútornými predpismi obce.

a) Žiadatelia o poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov sú do poradovníka čakateľov zaraďovaní v prípade, ak v zariadení pre seniorov nie je voľné miesto.


b) Žiadosti sú do poradovníka zaraďované podľa poradia v akom boli do zariadenia sociálnych služieb doručené.

c) Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti o umiestnenie v sociálnom zariadení je posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

d) Posudok o odkázanosti na sociálnu službu vyhotoví obecný úrad, mestský úrad, alebo vyšší územný celok  príslušný podľa miesta trvalého bydliska  žiadateľa.

e) Žiadateľom o umiestnenie do domova seniorov vyhotovuje posudok o odkázanosti obecný úrad,  alebo mestský úrad  príslušný podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa.

f) Žiadateľom o umiestnenie do domova sociálnych služieb vyhotovuje posudok o odkázanosti vyšší územný celok  príslušný podľa miesta trvalého bydliska  žiadateľa.

g) Domov seniorov  predvoláva žiadateľov z poradovníka čakateľov na základe uvedených kritérií:

1. kritérium: naliehavosť aktuálnej životnej situácie žiadateľa Zákon č. 448//2008 Z.z. o sociálných službách  v § 8 ods. 6 dáva možnosť prijať občana bezodkladne mimo poradia pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb v prípade, ak je jeho život, alebo zdravie vážne ohrozené. Napr. bývanie na samote a vysoký vek žiadateľa, imobilita, ktorá spôsobuje neschopnosť zabezpečiť si základné životné potreby a sociálna osamelosť, nepriaznivé poveternostné podmienky najmä zima a hmotná núdza žiadateľa, a iné. Naliehavosť situácie môže ohlásiť žiadateľ, blízky príbuzný, iná osoba, orgán miestnej samosprávy, zariadenie ústavnej starostlivosti (nemocnica). Naliehavosť situácie sa overuje na mieste poverenými pracovníkmi Domova seniorov Dolinka

2. kritérium: poradie žiadateľa v poradovníku čakateľov Žiadosti žiadateľov sú vybavované v poradí, v akom boli do Domova seniorov v Očovej doručené. Vždy s ohľadom na ďalšie kritériá, ktoré sú pre prijatie na konkrétnu izbu rozhodujúce.

3. kritérium: pohlavie žiadateľa Toto kritérium je dôležité pri dvoj a viacposteľových izbách. Rozhodujúce je tu pohlavie klientov, ktorí na uvoľnenej izbe už bývajú. Na dvojposteľovej izbe môžeme ubytovať spoločne osoby rozdielneho pohlavia len v prípade, že sa jedná o manželov, prípadne muž a žena požiadajú o spoločné bývanie.

4. kritérium: zdravotný stav žiadateľa Z prevádzkových dôvodov sú klienti Domove senorov Dolinka v Očovej umiestňovaní na jednotlivé oddelenia podľa toho, koľko sebaobslužných úkonov dokážu zvládnuť. Je nemožné ubytovávať imobilných klientov na oddelenie mobilných klientov, kde nie je 24 - hodinová služba ošetrovateľského personálu, ktorú takýto klienti potrebujú a naopak mobilní klienti na oddelení imobilných klientov by rozsah poskytovaných služieb nevyužívali a prostredie výrazne odlišné od domáceho prostredia by mohlo negatívne ovplyvniť priebeh ich adaptácie v našom zariadení  O prijatí do Domova seniorov  rozhoduje trojčlenná komisia v zložení: riaditeľ Domova seniorov Dolinka, hlavná sestra a vedúca sociálneho úseku. Pri prijímaní do Domova seniorov Dolinka v Očovej sa vyberie prvý vhodný žiadateľ ( žiadateľka ) v súlade s vyššie uvedenými kritériami. Váženým žiadateľom oznamujeme, že vyššie uvedené kritériá sú jedinými rozhodujúcimi faktormi pre prijatie do Domova seniorov  služieb v Očovej.

 

                                                                                             Mgr. Miroslav Feješ
                                                                                                       riaditeľ  DSD

 

 

ZOZNAM DOKLADOV, OSOBNÝCH VECÍ A OBLEČENIA PRI NÁSTUPE DO DOMOVA SENIOROV DOLINKA V OČOVEJ.

zoznam-dokladov-a-veci-pri-nastupe-do-dd.doc (25 kB) DDaDSS - Dotazník pre  príbuzného.doc (345 kB)

 

Domov seniorov DOLINKA v Očovej Vám predkladá zoznam dokladov, osobných vecí a ošatenia, ktoré je potrebné si doniesť pri nástupe do nášho Domova.

DOKLADY POTREBNÉ K PRIJATIU:

- rodný list
- občiansky preukaz
- sobášny list
- výmer o dôchodku zo sociálnej poisťovne
- rozhodnutie o priznaní bezvládnosti
- zdravotná karta a lieky na jeden mesiac
- preukaz poistenca

ZOZNAM OSOBNÉHO OŠATENIA A OSOBNÝCH VECÍ:

- ošatenie letné,  zimné, spoločenské              OZNAČENÉ MENOM
- domáce oblečenie OZNAČENÉ MENOM
- spodné prádlo OZNAČENÉ MENOM
- pyžamo, nočné košele OZNAČENÉ MENOM
- ortopedické prezuvky (papuče, pevná obuv, ktoré nepoškodzujú podlahu)
- obuv (denné nosenie, spoločenská)
- hygienické potreby (hrebeň, zubná kefka, zubná pasta, čistič zubnej protézy, šampón, mydlo, kozmetické prípravky, natáčky, potreby na holenie, ...)
- 2 x uterák, 2 x osuška veľká, froté rúško na umývanie  OZNAČENÉ MENOM
- vankúš, paplón alebo perina, ktoré musia byť vyčistené v chemickej čistiarni a s potvrdením o ich vyčistení, ktoré nie je staršie ako 30 dní  OZNAČENÉ MENOM
- hygienický chránič matraca (rozmer 90x200 cm, dá sa kúpiť v obchodoch s nábytkom alebo objednať priamo u nás) OZNAČENÉ MENOM
- posteľná plachta napínacia s gumičkou OZNAČENÉ MENOM
- deka 2 ks (na posteľ, na prikrytie pri TV)
- príbor, pohár
- veci osobnej potreby, na ktoré máte citovú naviazanosť (hrnčeky, šálky, tanieriky, obrázky, fotografie, vankúšiky, knihy, zrkadielko, kvety, veci na ručné práce, ...)
- obľúbené kreslo (polohovateľné, nepoškodené)

Do Domova seniorov Dolinka nie je povolené priviesť si domáce zvieratá
 

DOTAZNÍK PRE RODINNÉHO PRÍSLUŠNIKA, KTORÝ SPREVÁDZA BUDÚCEHO OBYVATEĽA DO DOMOVA SENIOROV DOLINKA OČOVÁ

DS Dolinka-dotaznik-pre-pribuzneho.doc (337,5 kB) DDaDSS - Dotazník pre  príbuzného.doc (345 kB)

 

Priezvisko:
Meno:
Dátum narodenia:

 
Tento dotazník pomôže budúcemu obyvateľovi lepšie zvládnuť nové podmienky života v našom zariadení. Vašeho blízkeho môžete navštevovať každý deň. V zariadení sa konajú zábavy cca 4x do roka s hudbou a malým občerstvením. Pre klientov sa zabezpečujú kultúrne podujatia. Každý klient sa môže zapojiť do rôznych akcií, ktoré sa v Domove seniorov Dolinka v rámci voľnočasových aktivít ponúkajú.
Prosíme  Vás o krátke a výstižné odpovede na niekoľko otázok.
Ďakujeme!

1. MÔŽETE UVIESŤ NEJAKÉ OBĽÚBENÚ ČINNOSŤ VÁŠHO BLÍZKEHO?
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2. AKÚ MÁ RÁD HUDBU?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
3. ČO NAJRADŠEJ ROBIL POSLEDNOU DOBOU?
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
4. AKÉ MÁ RÁD KNIHY?
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
5. DÍVA SA RÁD NA TELEVÍZIU?
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
6. AKÉ MÁ RAD FILMY?
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
7. RÁD/A SA ZHOVÁRA?
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................

8. JE SAMOTÁR/KA?
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
9. JE VERIACI/A/?
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
10. AKÉ ČINNOSTI JE SCHOPNÝ /A/ VYKONÁVAŤ?
Kúpanie..............................................................................................................................................
Jedenie.............................................................................................................................................. Obliekanie..........................................................................................................................................
Vychádzky.........................................................................................................................................

11. MÁ NEJAKÉ ZVLÁŠTNE PRIANIE, ČO SA TÝKA STRAVY?
Vyžaduje mletú stravu.......................................................................................................................
Inak upravenú stravu.........................................................................................................................
Aké jedlo má rád/a/...........................................................................................................................
V akej polohe príma potravu.............................................................................................................

12. O KOĽKEJ HODINE:?
ráno je naučený /á/ vstávať...............................................................................................................
večer je zvyknutý /á/ ísť spať?..........................................................................................................
odpočíva popoludní?.........................................................................................................................
odpočíva dopoludní...........................................................................................................................

13. MÁ NEJAKÉ ZVLÁŠTNE NÁVYKY /DENNÝ REŽIM/?
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
14. AK JE NARUŠENÁ KOMUNIKÁCIA SO ZDRAVOTNÝCH DÔVODOV, AKÝM SPÔSOBOM SPOLU KOMUNIKUJETE?
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
15. JE SCHOPNÝ /Á/ SÁM /A/ SI PRERÁTAŤ PENIAZE?
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
16. AKO ČASTO POTREBUJE SLUŽBY KADERNÍKA, HOLIČA, PEDIKÚRA?
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
17. BOLI BY STE OCHOTNÝ OSLÁVIŤ SPOLU S OSTATNÝMI OBYVATEĽMI A VAŠIMI BLÍZKYM JEHO NARODENINY V DS Dolinka Očová?
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
18. BUDETE NIEKEDY VAŠEHO BLÍZSKEHO BRÁVAŤ DOMOV?
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
19. AKO ČASTO BUDETE SVOJHO BLÍZKEHO NAVŠTEVOVAŤ?
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................
20. INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................

Ďakujeme za spoluprácu. Veľmi ste nám pomohli a svojmu blízkemu ešte viac. Ak bude smutný /á/ vieme aspoň pre začiatok, ako rozptýliť jeho pochmúrnu náladu.

 


Dotazník vyplnil /a/:.......................................................
Dňa:..............................................................................